Afet Gönüllüleri Derneği Hakkında;

Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı

 • Yurdumuzda  doğal afetlerde ve sair arama ve kurtarma gerektiren tüm olaylarda gönüllü olarak çalışmak bu bağlamda gönüllü olarak çalışan birey ve sivil toplum kuruluşlarının koordinasyonu sağlamak,
 • Afet Bilinci ve İlkyardım Konularında çalışmalar yapmak,
 • Doğal afetler ve olağanüstü hallerde Amatör Telsiz ve Sivil Haberleşme sistemlerinin azami şekilde kamu yararına kullanılmasına öncülük etmek,
 • İlkyardım, Arama-Kurtarma, Afet Bilinci-Eğitimi, Sivil Savunma, Sivil Haberleşme, Doğa ve Su Sporları alanlarındaki sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerinin kamuya azami şekilde katkı getirecek şekilde koordinasyonunu sağlamak,
 • Vatanın bölünmez bütünlüğünün ve milletin iradesine sahip çıkmak, demokrasi kültürüne sahip çıkmak, milli iradeye-demokrasiye  sahip çıkan  toplum  ve nesiller yetiştirmek için sivil inisiyatif alarak toplumsal bir bilinç oluşturmak,   amacıyla kurulmuştur.

Dernek Yönetim Kurulu;

 • Hüseyin KAŞKAŞ (Genel Başkan)
 • Av. Ali Samet ÖZKURT (İdari Genel Bşk. Yrd.)
 • Bilal ÇINAR (Teknik Genel Bşk. Yrd.)
 • Burak ANARLAR (Genel Sekreter – Sosyal İşler Kurulu Başkanı)
 • Ahmet MEMİŞ (Sayman)
 • Murat DÜRÜSTKAN (YK Üyesi- Arama Kurtarma Operasyon Yöneticisi)
 • Yeşim METE (YK Üyesi – Sosyal İşler Kurulu Üyesi)

Dernek Şubeleri

 • Sakarya Şubesi
 • İstanbul Şubesi
 • Düzce Şubesi
 • Kocaeli Şubesi
 • Antalya Şubesi

Dernek Operasyonel Birimleri

 • SAK-Sualtı Arama Kurtarma Ekibi – 4 Dalgıç
 • DAK-Doğa/Dağ Arama Kurtarma Ekibi – asgari 4 azami 20 Personel
 • MAK- Motosikletli Arama Kurtarma Ekibi – 16 Motosikletli Personel
  Not: SAK,DAK ve MAK ekipleri aynı zamanda kentsel arama kurtarma konusunda da eğitimlidir.

Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri

 1. Afet Bilinci ve temel ilkyardım konularında çalışmalar yürütmek, başta üyeleri olmak üzere toplumu bu konularda hazır tutmak amacıyla eğitimler düzenlemek,
 2. Doğa sporlarında üyelerinin eğitimini sağlamak,
 3. Doğal afetlerde ve sair arama-kurtarma gerektiren tüm olaylarda gönüllü olarak çalışmak,
 4. Su Altı ve üstü Arama Kurtarma çalışmaları ve bunlarla ilgili spor dallarındaki faaliyetleri yürütmek,
 5. Uygun ve yetenekli birim üyelerini tespit etmek, yetiştirmek ve derneğin amaçları doğrultusundaki tüm konularda sertifika almalarını sağlamak amacıyla eğitimler koordine etmek,
 6. Afet ve Acil Durumlar ile Olağanüstü hallerde, ihbarların en kısa sürede alınmasına ve değerlendirilmesine yönelik sivil haberleşme unsurlarının kamu ile irtibatı noktasında haberleşme zincirini oluşturmak,
 7. Milli irade ve demokrasi bilincinin yaygınlaştırılmasını sağlamak, sivil inisiyatif alarak toplumsal bir bilinç oluşturmak için çalışmalar yürütmek,
 8. Acil durumlarda başta Amatör Telsiz Haberleşmesi olmak üzere tüm sivil haberleşme imkânlarının kamu faydasına sunulması ve eşgüdümünü sağlamak, Afet ve Acil Durum Başkanlığı ve bağlı taşra teşkilatlarının kontrolünde tüm sivil haberleşme olanaklarının teşkil edildiği “Sivil Muhabere Koordinasyon Merkezi” kısa adı ile SMKM’ yi İngilizce adı “Civil Communication Coordination Center” kısa adı ile “CCCC” çalışma kurulu oluşturmak,
 9. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan (BTK) gerekli izinler alınarak kendi adına telsiz istasyonları, telsiz sistemi kurmak, anten role, frekans tahsis etmek, sabit ve seyyar telsiz cihazlarını ilgili yasalar kapsamında kullanabilir benzeri telekomünikasyon işlemleri yapmak ve gerek kendi üyelerine gerekse kamu ve özel sektör üçüncü kişilerine telsiz/telekomünikasyon eğitimi vermek,
 10. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ile irtibatlı çalışarak derneğin amaçları doğrultusunda gerekli görülen kamu kurum ve kuruluşları, eğitim öğretim kurumları ve sivil toplum örgütlerine Amatör Telsiz İstasyonu Çağrı İşareti (kodu) tahsisini ve çalıştırılmasını sağlamak
 11. Faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak,
 12. Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,
 13. Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap ve bülten gibi yayınlar çıkarmak,-
 14. Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,
 15. Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,
 16. Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,
 17. Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,
 18. Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,
 19. Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,
 20. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda yurt içinde ve yurt dışında vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin kurabileceği tesisleri kurmak,
 21. Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,
 22. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,
 23. Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,
 24. Gerekli görülen yerlerde şube ve temsilcilikler açmak,
 25. Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak,
 26. Derneğin “Kamu yararına çalışan dernekler” statüsüne alınması için ilgili mercilerle başta Afet ve Acil Durum Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik Hizmetleri ve Spor Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve bunlara bağlı taşra teşkilatları ile koordineli çalışmalarda bulunmak,
 27. Amacın gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan ve kanunların yasaklamadığı her türlü faaliyette bulunmak,
 28. Dernek, gerek çalışma biçimi ve gerekse çalışma alanları bakımından, yasa, tüzük ve yönetmeliklere aykırı davranamaz. Hiçbir resmi kurum ve kuruluşun yetki ve görev alanı içine giremez.
 29. Dernek, bu yetki, sorumluluk ve gelirlerini Kanunla yasaklanan amaçlar doğrultusunda kullanamaz.

Kaynak: AFGD Afet Gönüllüleri Derneği Tüzüğü

 

www.afetgonulluleri.org.tr

Bir cevap yazın